De School

Welkom op de website van de Thriantaschool.

- Wij zijn een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO: 4-12 jarigen) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO 12-18 jarigen) aan zeer moeilijk lerenden. Op deze website vindt u informatie over onze school. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op!
- De visie van de Thriantaschool is om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden zodat ze later als volwassene participerende en sociale burgers zijn. De ambitie van de school is om leerlingen te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen. 
- De missie van de Thriantaschool is de autonomie van de leerlingen te vergroten en hen zoveel mogelijk zelfverantwoordelijkheid te geven. Wij doen dit door de leerlingen tijdens hun schoolperiode zoveel mogelijk handvatten aan te reiken om eigen initiatief te leren nemen, waardoor zij hun leven lang kunnen blijven leren. Dit doen wij o.a. door het gebruik van het Eigen Initiatief Model (EIM), waarin we de leerlingen denkstrategieën aanleren, die hun in staat stellen het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid vergroot. De school wil deze missie realiseren door actief samen te werken met vertegenwoordigers uit de samenlevingsverbanden van de leerlingen. We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat we een lerende organisatie willen zijn, waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen en waarbij de competenties van teamleden zoveel mogelijk worden benut. 

SO-Thriantaschool, locatie Balingerbrink ( 4 t/m 12 jaar)

 De SO afdeling heeft in dit schooljaar o.a. aan de volgende ontwikkelingen gewerkt:

  • Invoering nieuwe Ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen (OPP), hierbij heeft de school gebruik gemaakt van het landelijke doelgroepenmodel;
  • Verder implementatie van het Handelingsgericht werken (HGW);
  • Vernieuwde invoering leerlijnen in het administratiesysteem ParnasSys, dit geeft een transparantere blik op een ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen;
  • Implementatie van ZIEN
  • Tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd w.b. ouders en leerlingen.

De school blijft zich ontwikkelen op velerlei gebied, de ontwikkelingen en verbeteringen kunt u telkens terugvinden in het schoolplan en het schooljaarplan van de Thriantaschool. Deze zijn inzichtelijk op de school. De tevredenheidheid m.b.t. de ontwikkelingen zijn terug te vinden in het document "Verantwoording en dialoog" onder het kopje "Resultaten".

VSO Thriantaschool werkt voor het schooljaar 2018 – 2019 aan de volgende verbeteringen:

  • Invoering en afronding van ParnasSys met als onderlegger het landelijke doelgroepenmodel;
  • Hieraan gekoppeld is de invoering van de nieuwe OPP’s voor alle leerlingen;
  • Nieuwe uitwerking voor de leerlijnen van de praktijkvakken: invoering en toepassing.

VISITATIE-Zelfevaluatie:

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 heeft de opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren rond de extra ondersteuning van leerlingen. Hiertoe wordt scholen gevraagd het instrument Zelfevaluatie in te vullen. Vervolgens wordt een visitatie afgelegd. Verkregen gegevens worden vervat in een visitatierapport Extra Ondersteuning.
Het visitatietraject is onderdeel van een groter geheel. Het SWV wil op deze wijze zicht krijgen op de kwaliteit van de leerlingenzorg waarvoor zij in het kader van de Wet Passend Onderwijs
verantwoordelijk is.Lees meer
 

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden